Vụ án hành chính giữa ông Lê Hữu Hiền khởi kiện Quyết định hành chính của Cục trưởng Cục Thuế
THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Vụ án hành chính giữa ông Lê Hữu Hiền khởi kiện Quyết định hành chính của Cục trưởng Cục Thuế

Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hành chính giữa Người khởi kiện là ông Lê Hữu Hiền, Chi Cục trưởng Cục Thuế và Người bị kiện ông Cục trưởng Cục Thuế. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông báo để Viện kiểm sát nhân dân địa phương trong quá trình kiểm sát việc thụ lý giải quyết và kiểm sát xét xử vụ án hành chính tham khảo rút kinh nghiệm.

1. Nội dung vụ án

Ông Hiền là công chức nhà nước, công tác tại Chi cục Thuế và giữ chức vụ Chi Cục trưởng. Theo Giấy khai sinh và các giấy tờ tùy thân của ông như: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ Hộ khẩu gia đình và các loại bằng cấp chuyên môn, hồ sơ Đảng viên thì ông sinh ngày 08/8/1960. Riêng ngày tháng năm sinh trong hồ sơ Công chức và sổ BHXH thì lại ghi ngày 27/3/1958. Ông Hiền đã nhiều lần đề nghị Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội tỉnh điều chỉnh lại ngày tháng năm sinh của ông trong Hồ sơ công chức và sổ BHXH theo Giấy khai sinh nhưng cả hai cơ quan này đều không thực hiện.

- Ngày 5/1/2018, Cục trưởng Cục Thuế căn cứ vào Hồ sơ công chức của ông Hiền tại Cục Thuế thì ông Hiền sinh ngày 27/3/1958; căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với Công chức, Cục trưởng Cục Thuế đã ban hành QĐ số 15-QĐ-CT ngày 05/01/2018 cho ông Hiền được nghỉ hưu và hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/4/2018.

- Ngày 29/01/2018, ông Hiền làm đơn khiếu nại Quyết định số 15/QĐ-CT ngày 05/01/2018 của Cục trưởng Cục thuế về việc cho ông nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH; Ngày 13/3/2018, Cục Thuế ban hành Quyết định số 292/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại.

- Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, ngày 02/4/2018, ông Lê Hữu Hiền khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh, yêu cầu hủy Quyết định số 15/QĐ- CT ngày 05/01/2018 về việc cho ông nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH và Quyết định số 292/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục Thuế.

2. Quá trình giải quyết vụ án

Tòa án tỉnh thụ lý giải quyết vụ án hành chính và ra Bản án sơ thẩm hành chính số 69/2018/HC-ST ngày 25/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh đã áp dụng khoản 3 Điều 32; điểm b khoản 2 Điều 193; Điều 204; khoản 1 Điều 206 Luật Tố tụng hành chính; khoản 1, 2 Điều 6 và các điều 24, 25, 26 Nghị định số 123/2015/NĐ- CP ngày 16/11/2015 của Chính phủ; khoản 2 Điều 76 Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13; khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12; điểm c khoản 1 Điều 2, điểm a khoản 1 Điều 54 Luật BHXH số 58/2014/QH13; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hiền và tuyên: Hủy toàn bộ Quyết định hành chính số 15/QĐ-CT ngày 05/01/2018 về việc cho ông Hiền nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/4/2018 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 292/QĐ-CT ngày 13/3/2018 của Cục Thuế đối với ông Hiền. Buộc Cục Thuế khôi phục lại mọi quyền lợi, chế độ cho ông Hiền như trước ngày 01/4/2018. Ngày 31/7/2018, Cục trưởng Cục Thuế kháng cáo đề nghị hủy bản án nêu trên.

Tại Bản án phúc thẩm hành chính số 633/2018 ngày 27/11/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội: căn cứ điểm c khoản 1 Điều 30; điểm đ khoản 1 Điều 123; điểm h khoản 1 Điều 143; khoản 1 Điều 144; khoản 4 Điều 241 của Luật tố tụng hành chính và Nghị quyết số 326/2016UBTVQH ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án Quyết định: Chấp nhận kháng cáo của Cục trưởng Cục Thuế; hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 69/2018/HC-ST ngày 25/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh và đình chỉ giải quyết vụ án.

3. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

- Xác định không đúng thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án hành chính của Tòa án: Ông Hiền nguyên là Chi cục trưởng Cục Thuế khiếu nại các Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Các Quyết định này đều là văn bản hành chính được ban hành khi xem xét quyết định và giải quyết khiếu nại đối với cán bộ công chức trong công tác tổ chức cán bộ. Đây là các Quyết định hành chính thuộc nội bộ của ngành Thuế.

Theo qui định tại điểm c, khoản 1 Điều 30 của Luật tố tụng hành chính quy định về các trường hợp khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:... “Quyết định hành chính, hành vỉ hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức”.

Theo khoản 6 Điều 3 Luật tố tụng hành chính thì: Quyết định hành chính và hành vi hành chính mang tỉnh nội bộ của cơ quan tổ chức được hiểu là những quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; các quyết định trong công tác tổ chức cán bộ; công tác quàn lý kinh phí, tài sản được nhà nước giao; hoặc trong công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công tác đổi với cán bộ, công chức và chỉ đạo, điều hành đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức (trừ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc).

Mặt khác, tại điểm 6 khoản 1 Điều 32 Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh quy đinh: Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây: .. “Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tẻ chức cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án”. Điều đó, làm rõ thêm thẩm quyền thụ lý giải quyết của Tòa án là chỉ những khiếu kiện “Quyết định kỷ luật buộc thôi việc”, còn các khiếu kiện khác liên quan đến công tác tổ chức là quyết định nội bộ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết vụ án hành chính trong trường hợp này là không đúng với qui định của Luật tố tụng hành chính vì nội dung khiếu kiện này mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Việc Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết vụ án khi không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình là vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng thủ tục tố tụng nên Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ khoản 4 Điều 241 Luật tố tụng hành chính quyết định hủy án sơ thẩm; Mặt khác, căn cứ điểm h khoản 1 Điều 123 Luật tố tụng hành chính, lẽ ra phải trả lại đơn khởi kiện cho ông Hiền. Tuy nhiên, do Tòa án cấp sơ thẩm đã thụ lý và giải quyết vụ án hành chính nên căn cứ điểm h khoản 1 Điều 143 Luật tố tụng hành chính quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.

- Quá trình kiểm sát việc thụ lý và kiểm sát xét xử tại phiên tòa hành chính không phát hiện sai sót, vi phạm nói trên: Kiểm sát viên đã không nghiên cứu kỹ các qui định của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền giải quyết của Tòa án để kịp thời phát hiện vi phạm và có ý kiến kịp thời để Tòa án xem xét trả lai đơn khởi kiện; việc phát biểu quan điểm tại phiên tòa hành chính sơ thẩm không đúng qui định về tố tụng của Luật tố tụng hành chính, dẫn đến vụ án phải hủy trả lai đơn khởi kiện, gây tốn kém thời gian, kinh phí của Nhà nước và công dân.

Trên đây là một số thiếu sót, vi phạm trong việc thụ lý giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm, VKSND cấp cao tại Hà Nội thông báo để VKS các địa phương rút kinh nghiệm, đồng thời kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý và giải quyết các vụ án hành chính nói chung của Tòa án./.

 

Các tin khác

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ lại sắp hầu tòa.

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ lại sắp hầu tòa. TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm vào ngày 4/5 tới.

KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM GIÁM ĐỐC CDC HÀ NỘI VÀ 6 ĐỒNG PHẠM

KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM GIÁM ĐỐC CDC HÀ NỘI VÀ 6 ĐỒNG PHẠM Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) đã tiến hành khởi tố bị can với ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội và 6 đồng phạm.

Sáng nay, 23/4 không thêm ca nhiễm nCoV

Sáng nay, 23/4 không thêm ca nhiễm nCoV 6h ngày 23/4 Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, là ngày thứ 7 không thêm ca nhiễm mới

Bộ Công an: 'CDC Hà Nội có sai phạm mua sắm thiết bị trong Covid-19'

Bộ Công an: 'CDC Hà Nội có sai phạm mua sắm thiết bị trong Covid-19' Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác định một số cán bộ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội có sai phạm trong thiết bị phục vụ phòng, chống Covid-19.

Lời khai của nghi phạm sát hại Phó hiệu trưởng CĐ sư phạm Hà Giang

Lời khai của nghi phạm sát hại Phó hiệu trưởng CĐ sư phạm Hà Giang Biết bố có quan hệ tình cảm với bà H. (Phó hiệu trưởng trường CĐ sư phạm Hà Giang), Giang không đồng tình, dẫn đến mâu thuẫn. Đỉnh điểm là tối 18/4, Giang xuống tay đâm chết bà H.
Tư vấn - Hỗ trợ
Tổng đài tư vấn luật trực tuyến 091.5067.566
Liên kết với chúng tôi
Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận bản tin hàng tuần miễn phí